Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Lạng Sơn

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 23 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Chi Lăng 2 địa điểm, Huyện Đình Lập 1 địa điểm, Huyện Bắc Sơn 1 địa điểm, Huyện Bình Gia 1 địa điểm, Huyện Cao Lộc 4 địa điểm, Huyện Hữu Lũng 2 địa điểm, Huyện Lộc Bình 2 địa điểm, Huyện Văn Lãng 2 địa điểm, Huyện Văn Quan 1 địa điểm, Thành Phố Lạng Sơn 7 địa điểm,...