Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Cao Bằng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 19 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Cao Bằng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Hòa An 2 địa điểm, Huyện Phục Hòa 2 địa điểm, Huyện Bảo Lạc 1 địa điểm, Huyện Bảo Lâm 1 địa điểm, Huyện Hạ Lang 1 địa điểm, Huyện Hà Quảng 2 địa điểm, Huyện Nguyên Bình 2 địa điểm, Huyện Quảng Uyên 1 địa điểm, Huyện Thạch An 1 địa điểm, Huyện Thông Nông 1 địa điểm, Huyện Trà Lĩnh 1 địa điểm, Huyện Trùng Khánh 1 địa điểm, Thành Phố Cao Bằng 3 địa điểm,...