Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lập Thạch.