Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Đông Hưng Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hưng.