Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Minh Hóa Quảng Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Minh Hóa.