Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Đồng Xuân Phú Yên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đồng Xuân.