Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vị Thanh.