Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.