Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Nam Sách Hải Dương

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Sách.