Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Kinh Môn Hải Dương

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kinh Môn.