Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Yên Minh Hà Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Minh.