Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoàng Su Phì.