Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Châu Đốc.