Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện An Phú An Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện An Phú.